lateral  
  Part of: Dikow T, Leon S (2014) Review of the genus Namadytes Hesse, 1969 (Insecta: Diptera: Mydidae: Syllegomydinae). Biodiversity Data Journal 2: e1071. https://doi.org/10.3897/BDJ.2.e1071