Psammophytic scrub.   
  Part of: Kimsey LS, Zavortink TJ, Kimsey RB, Heydon SL (2017) Insect biodiversity of the Algodones Dunes of California. Biodiversity Data Journal 5: e21715. https://doi.org/10.3897/BDJ.5.e21715